Салыкты декларациялоо жана БСД деген эмне

Салыкты декларациялоо – бул салыкты төлөөчүлөрдүн салык мекемесине салыкка милдеттуу объектилер жөнүндө маалымат берүү, ошону менен бирге салыкты төлөөчүлөрдүн мүлкү жана каражаты жөнүндө ар турдуу салыкты эсептөө үчүн керек маалыматты берүү.

Салыкты декларациялоо Бирдиктүү салыкты декларациялоо (БСД) аркылуу жүргүзүлөт.

Бирдиктүү салык декларациясы (БСД) – булл документтин негизинде Кыргызстандын жарандары жыл сайын кирешесалыгы туралуу отчет беришет, юридикалык жактар – пайда салыгы боюнча, жана жеке ишкерлер-киреше салыгы жана ошондой эле пайда салыгы туралуу. Ошондой эле БСДа жер салыгы, мүлк салыгы жана башкасалык төлөөчүлөрдүн пайдаланган темейдеги салыктардан айырмаланып турган салыктар туралуу маалыматтарберилет.

БСД – бул салыктык отчеттулуктун бир туру. КР Салык кодексинин 85-беренесине ылайык, cалыктык отчеттуулук ушул Кодексте белгиленген тартипке ылайык салык органына берилген салык төлөөчүнүн жазуу жүзүндөгү жана/же электрондук документи болуп саналат, ал салыктык милдеттенменин өлчөмү жөнүндө, ошондой эле салыктык милдеттенмени эсептөө үчүн зарыл маалыматтарды камтыйт.

КР Салык кодексинин 92-беренесине ылайык, Бирдиктүү салык декларациясы салыктык отчет болуп саналат, анын максаты субъекттин экономикалык иши, салык салынуучу мүлк объекттери жана жер участогу жөнүндө финансылык жана башка маалымат берүү болуп эсептелет.